Obchodní podmínky společnosti KRON SK-CZ, s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklých z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu http://nabytek-kron.cz (dále v textu jen „Obchodní podmínky“). Prodávajícím je obchodní společnost KRON SK-CZ, s.r.o., IČ:27684377, se sídlem Hodonín, Brněnská 4062/3A, PSČ: 696 01. Součástí Obchodních podmínek jsou dodací podmínky (dále v textu jen „Dodací podmínky“) i reklamační řád (dále v textu jen „Reklamační řád“).

2. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních ustanovení. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.        

II. Vymezení základních pojmů

 

1. V rámci Obchodních podmínek se rozumí:

 

III. Předmět Kupní smlouvy

 

1. Prodávající se zavazuje, že Spotřebiteli, příp. Kupujícímu dodá zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, ve stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a Spotřebitel, příp. Kupující se zavazuje řádně uhradit sjednanou kupní cenu  a zboží převzít.

2. Prodávající se zavazuje dodat spotřebiteli tyto obchodní podmínky, dodací podmínky, reklamační řád a všechny související dokumenty v elektronické podobě ve formátu PDF, jako přílohu e-mailu s potvrzením objednávky.  

IV. Objednání zboží, uzavření Kupní smlouvy, zrušení objednávky

 

1. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem Kupní smlouvy, kdy samotná Kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky Prodávajícím.

2. Spotřebitel či Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany Prodávajícího.

3. Po závazném potvrzení objednávky může Kupující odstoupit od smlouvy pouze v případě, že Prodávající nesplní podmínky dodání, není-li Obchodními podmínkami či právním předpisem stanoveno jinak. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající je oprávněn žádat po Kupujícím smluvní pokutu ve výši 40 % z kupní ceny, která byla stanovena jako paušální náhrada škody, kterou je Kupující povinen uhradit ve prospěch Prodávajícího. Toto ustanovení se nedotýká Spotřebitele.

4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně žádat Spotřebitele či Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například mailem nebo telefonicky nebo o uhrazení zálohy nejvýše ve výši 20 % z kupní ceny. Kupní smlouva se od počátku ruší v případě, že Spotřebitel či Kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede či neuhradí vyžádanou zálohu.

5. Dodací lhůta objednaného zboží začíná běžet prvním dnem následujícím po potvrzení objednávky prodávajícím.   

V. Kupní cena a platba

 

1. Kupní ceny uvedené na webových stránkách http://nabytek-kron.cz jsou platné k okamžiku objednání ze strany Spotřebitele či Kupujícího.

2. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet Prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně Prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní společnosti.

3. Při prodlení se zaplacením kupní ceny je Prodávající oprávněn účtovat Spotřebiteli či Kupujícímu úroky z prodlení v právním předpisem stanovené výši. Prodávající je dále oprávněn účtovat a Spotřebitel či Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího dnem zaplacení kupní ceny, na Spotřebitele pak okamžikem převzetí věci.

5. Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem či Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční list.

6. Způsoby úhrady zboží:

VI. Odpovědnost za vady

 

1. Prodávající odpovídá Spotřebiteli a Kupujícímu, který nejedná v rámci své podnikatelské nebo obchodní činnosti, jak za vady, které má zboží při převzetí, tak za vady, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí. Stejně tak odpovídá za to, že věc má vlastnosti Spotřebitelem vymíněné.

2. Kupujícímu, který jedná v rámci své podnikatelské nebo obchodní činnosti, Prodávající odpovídá za vady, které má věc při přechodu nebezpečí škody na věci.

3. Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

4. Místem uplatnění reklamace je sídlo Prodávajícího.

5. Bližší podmínky reklamace stanoví Reklamační řád.          

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy, vrácení zboží

 

1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a to až do okamžiku dodání zboží kupujícímu či spotřebiteli. V takovém případě bude Prodávající neprodleně kontaktovat Spotřebitele či Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Spotřebitel či Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

2. Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy od okamžiku jejího uzavření až do 14 dní od převzetí zboží.

3. Při odstoupení bude Spotřebitel postupovat následujícím způsobem.

4. Prodávající je povinen za předpokladu splnění výše uvedených podmínek po vrácení zboží peníze za zboží zaslat Spotřebiteli složenkou nebo převodem na účet Spotřebitele a to nejpozději do 14  dnů od odstoupení od smlouvy. V případně nedodání zboží se termín posouvá do doby dodání zboží nebo do doby, kdy spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

5. V případě, že bude Spotřebitel uplatňovat nárok na odstoupení od smlouvy, aniž by mu dle zákona nebo těchto obchodních podmínek právo na odstoupení svědčilo a zašle Prodávajícímu zboží, je Prodávající oprávněn zaslat zboží Spotřebiteli zpět na jeho náklady.

6. Prodávající upozorňuje, že Spotřebitel nemůže mj. odstoupit podle § 1837 občanského zákoníku od takové Kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

7 Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1833 a s čl. 14 odst. 2 Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.

8. Právo odstoupit od smlouvy primárně neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz. čl. VIII. Vlastnosti zboží). V případě vadného plnění ovšem není vyloučeno, aby Spotřebitel uplatnil své právo na odstoupení od Kupní smlouvy, v takovém případě je ale nutné, aby informoval Prodávajícího, že zboží bylo při převzetí vadné. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že Prodávající může v rámci odstoupení od Kupní smlouvy vrácené vadné zboží považovat za poškozené ze strany Spotřebitele.    

VIII. Vlastnosti zboží

 

1. Spotřebitel či Kupující je srozuměn, bere na vědomí a souhlasí s následujícími skutečnostmi:

     

IX. Ochrana osobních dat

 

1. Spotřebitel či Kupující poskytuje Prodávajícímu minimálně následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, s čímž odesláním objednávky výslovně souhlasí. Všechny osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. V případě, že Spotřebitel či Kupující uvede nepravdivé údaje, odpovídá za škodu, která tím může být způsobena. Prodávající dále shromažďuje informace o nákupech Kupujícího či Spotřebitele, které v internetovém obchodě učiní.

2. Kupující či Spotřebitel odesláním objednávky výslovně uděluje Prodávajícímu souhlas dle zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby poskytnuté údaje shromažďoval a zpracovával v souladu s těmito obchodními podmínkami, a to po dobu 3 let ode dne uskutečnění objednávky.

3. Prodávající si váží důvěry Spotřebitelů i Kupujících a zavazuje se, že bude chránit jejich údaje, které musely být uvedeny při realizaci objednávky. Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě, ani jinak zneužity.

X. Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka v rámci ČR:

Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto smlouvou, nebo v souvislosti s ní, budou podle zákona 216/1994 Sb. rozhodovány v rozhodčím řízení. Rozhodce pro řešení takového sporu, bude vybrán žalující stranou,  z  veřejně přístupných seznamů rozhodců.   Rozhodčí řízení, se bude konat na základě písemných podkladů, podle zásad spravedlnosti, bez ústního  projednání, pokud jej rozhodce neshledá nutným.  Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí bude pro ně konečné a závazné. 

Rozhodčí doložka s mezinárodní prvkem:

Smluvní strany se dohodly, že případné majetkové spory, vzniklé mezi nimi z právních vztahů, založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb, nebo podle smlouvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, uzavřené 10. června 1958 v New Yorku, rozhodovány v rozhodčím řízení. Rozhodce pro řešení takového sporu, bude vybrán žalující stranou, z veřejně přístupných seznamů rozhodců. Rozhodčí  řízení se bude konat na základě písemných podkladů podle zásad  spravedlnosti, bez ústního projednání, pokud jej rozhodce neshledá  nutným. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí bude pro ně konečné a závazné.

XI. Závěrečná ujednání

1. Podáním závazné objednávky Kupující či Spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Obchodními podmínkami je objednatel vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Objednatel má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky a jejich kopii obdrží jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Na všechny tyto skutečnosti je náležitě a dostatečným způsobem upozorněn ještě před vlastním odesláním objednávky.

2. Prodávající jako držitel značky GOS je zavázán Kodexem GOS Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, který je dostupný na webových stránkách Prodávajícího.

Tyto podmínky jsou účinné ode dne 10.3.2015

Dodací podmínky společnosti KRON SK-CZ s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto dodací podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě http://nabytek-kron.cz (dále v textu jen „Dodací podmínky“). Dodací podmínky jsou nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího - obchodní společnosti KRON SK-CZ, s.r.o., IČ:27684377, se sídlem Hodonín, Brněnská 4062/3A, PSČ: 696 01.  

II. Dodací podmínky, úhrada

1. Doprava je zajištěna vlastními vozidly Prodávajícího, přepravou ČSAD, s.p., a kurýrní službou (PPL). Prodávající si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

2. Konkrétní dodací lhůty jsou uvedeny u každého výrobku. Dodací lhůta objednaného zboží, začíná běžet dnem následujícím po obdržení objednávky. Prodávající upozorňuje, že tyto dodací lhůty jsou pouze orientační - vzhledem k šíři nabízeného sortimentu nelze garantovat nevyprodání skladových zásob a s tím spojené případné prodloužení publikované dodací lhůty. O této skutečnosti je Spotřebitel nebo Kupující neprodleně informován.

3. Ke změně dodacích lhůty může dojít zejména v období překlenutí kalendářního roku (jelikož dochází k zastavení dodávek zboží od výrobců).

4. Dopravou se rozumí, že dopravce (Prodávající) přepraví zboží z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení). Zboží je doručeno na uvedenou adresu, součástí doručení ale není služba vynesení zboží do bytu nebo domu.

5. Spotřebitel či kupující neplatí žádné další náklady na dopravu.

6. Spotřebitel či Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a vyvinout maximální součinnost, aby Prodávající, přeprava ČSAD, p.s., či kurýrní služba (PPL) mohla zboží doručit.

7. Dále je Spotřebitel či Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje Spotřebiteli či Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Převzetím zboží Spotřebitel či Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a záruční list je přiložena.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 10.3.2015

Reklamační řád obchodní společnosti KRON SK-CZ s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení

1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran vzniklých z uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu http://nabytek-kron.cz (dále v textu jen „Reklamační řád“). Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího - obchodní společnosti KRON SK-CZ, s.r.o., IČ:27684377, se sídlem Hodonín, Brněnská 4062/3A, PSČ: 696 01.

2. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních ustanovení. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Reklamačním řádem zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Reklamačním řádem zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.     

II. Uplatnění reklamace

1. Spotřebitel může uplatnit reklamaci jakýmkoliv způsobem, avšak doporučujeme uplatnění reklamace písemně, a to postupem uvedeným v bodě č. 2. V rámci uplatnění reklamace je spotřebitel povinen vytknout vadu zboží a zvolit nárok z odpovědnosti za vady. Prodávající vydá Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci zasláním e-mailu s popisem vady na e-mailovou adresu romana@kronsk.sk. Do předmětu e-mailu je třeba uvést „REKLAMACE – FA (číslo)“. Jako přílohu e-mailu je třeba přiložit vyplněný formulář s názvem „Reklamační list“, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí reklamace e-mailem po zaslání a doručení všech uvedených náležitostí.

3. V případě problémů je možné obrátit se na slečnu Dobrovolnou, tel.: 731105181.

4. Při uplatnění reklamace musí Spotřebitel či Kupující prokázat, že reklamované zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího. Kupující je k tomuto prokázání povinen doložit originál prodejního dokladu (faktura, kupní smlouva).

   

III. Obecná úprava práv kupujícího z vadného plnění

1. Věc je vadná, pokud není odevzdána kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

2. Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno. Totéž platí pro vady dokladů.

3. Kupující či Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, nebo zastřel-li vadu lstivě.

4. Kupující či Spotřebitel věc prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí na věci a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.

5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí způsobit kupujícímu nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li vrátit věc v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

10. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

11. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu prodávající právo z vadného plnění přiznat. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K těmto účinkům soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena.

12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací. Neuplatní-li kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

13. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu

IV. Zvláštní úprava práv z vadného plnění

1.Tento oddíl upravuje práva z vadného plnění, v případě, že kupujícím je Spotřebitel a Kupující, který nejedná v rámci své podnikatelské nebo obchodní činnosti (dále jen „Kupující – nepodnikatel“).

2.Prodávající odpovídá Spotřebiteli a Kupujícímu - nepodnikateli, jak za vady, které má zboží při převzetí, tak za vady, které se vyskytnou v době 24 měsíců (dále jen „záruční doba“) od převzetí. Stejně tak odpovídá za to, že věc má vlastnosti Spotřebitelem či Kupujícím-nepodnikatelem vymíněné.

3.Požádá-li o to Spotřebitel, či Kupující-nepodnikatel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti a způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího-nepodnikatele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje

4.Kupující-nepodnikatel či Spotřebitel není oprávněn uplatnit právo z vady zboží:

5.Záruční dobu lze zkrátit na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží.

6.Nemá-li věc vlastnosti uvedené ve výše uvedeném oddílu III. tohoto reklamačního řádu, může Spotřebitel či Kupující-nepodnikatel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel či Kupující-nepodnikatel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel či Kupující-nepodnikatel právo na bezplatné odstranění vady.

7.Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel či Kupující-nepodnikatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel či Kupující-nepodnikatel i právo od smlouvy odstoupit.

8.Neodstoupí-li Spotřebitel či Kupující-nepodnikatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel či Kupující-nepodnikatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

9.Právo z vadného plnění Spotřebiteli či Kupujícímu-nepodnikateli nenáleží, pokud Spotřebitel či Kupující-nepodnikatel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující-nepodnikatel vadu sám způsobil.

10.Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Spotřebitel či Kupující-nepodnikatel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

V. Podmínky a vyřízení reklamace

1.Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li Kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví Kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.

2.Reklamace uplatněné Spotřebitelem jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající se Spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

3.Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost Prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u Prodávajícího Spotřebitelem či Kupujícím uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl Spotřebitel či Kupující zboží řádně užívat.

Tento reklamační řád je účinný ode dne 10.3.2015

Vybírejte z těchto kategorií: Úvod | Prodej materiálu | Služby pro zákazníky | Ke stažení | E-shop s nábytkem