Prijímateľ: KRON SK, s.r.o.

Sídlo: Dolné Suroviny 996/1, Senica 905 01

IČO: 36 256 561

Názov realizovaného projektu:

Upevnenia zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KRON SK, s.r.o. investíciou do inovatívnych technológií

Dátum začatia realizácie aktivit projektu: 2. 8. 2010

Termín ukončenia realizácie aktivít projektu: 10/2010

Výška nenávratného finančného príspevku: 456 148,00 EUR

Miesto realizácie projektu: Novozámocká 224/A, Nitra

Krátky opis projektu: Upevnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti investíciou do inovatívnych technológií v novej výrobnej prevádzke so zámerom výroby nového produktového radu ako prvku posobiaceho na posilnenie trhového postavenia v súlade s dlhodobou stratégiou spoločnosti.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

1. Obstaranie inovatívnej technológie do novej výrobnej prevádzky s cieľom zabezpečenia inovatívnych výrobnych postupov podľa rozširujúcich sa požiadaviek odbytového trhu.

2. Zvýšenie podielu tržieb z predaja vlastných výrobkov na celkových tržbách spoločnosti.

3. Navýšením objemu výroby vlastných výrobkov zvyšovanie celkových tržieb spoločnosti.

4. Zabezpečenie rastu pridanej hodnoty spoločnosti prostredníctvom zavedenia inovatívnych postupov vo výrobnom procese a zvyšovania produktivity práce.

5. Vytvorenie nových pravocných míst v súlade s princípmi rovnosti príležitostí a zabezpečenia trvaloudržateľného rozvoja.

6. Zabezpečenia efektivity, kvality a variability výrobného procesu zavedením inovatívnych technológií s aspektom pozitívného vplyvu na životné prostredie - nízka energetická spotreba a efektivne využívanie vstupného materiálu.

7. Zabezpečiť uspokojenie širšej skupiny zákazníkov ako prvku k zabezpečeniu stabilnej pozície spoločnosti na trhu s cieľom posilnenia konkurencieschonposti spoločnosti.

Odkaz na poskytovateľa pomoci: www.economy.gov.sk.

Projekt je finančne podporený zo zdrojov EURÓPSKEJ ÚNIE, fond: ERDF

Vyberajte: Úvod | Predaj materiálu | Služby pre zákazníkov | Kontakty | Na stiahnutie | E-shop s nábytkom