Prijímateľ: KRON SK, s.r.o.

Sídlo: Dolné Suroviny 996/1, Senica 905 01

IČO: 36 256 561

Názov realizovaného projektu:

"For best product" - zabezpečenie inovatívnej technológie pre spoločnosť KRON SK, s.r.o.

Dátum začatia realizácie aktivit projektu: 22. 6. 2009

Termín ukončenia realizácie aktivít projektu: 20. 10. 2009

Výška nenávratného finančného príspevku: 192 209,11 EUR

Miesto realizácie projektu: Dolné Suroviny 996/1, 905 01 Senica

Krátky opis projektu: Posilnenie konkurencieschopnosti podniku nákupom inovatívnej technológie s cieľom rozšírenia produktového portfólia ako stabilizačného faktora v prostredí trhového hospodárstva, uspokojenie dopytu kľúčových odberateľov, realizácia strednodobej koncepcie rozvoja podniku.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

1. Nákup inovatívnej technológie (nárezového centra, odsávacieho zariadenia a štvorstrannej frézy) určenej na rozvoj existujúceho produktového radu - formátovaných dielov nábytku (jednotlivých komponentov nábytku narezaných na presný rozmer) a výrobu nového produktového radu - drevených prvkov záhradnej a priestorovej architektúry (altánky, pergoly, prvky detských ihrísk), zahradného nábytku, tvorba vyššej pridanej hodnoty prostredníctvom realizácie vlastného vývoja.

2. Implementácia marketingovej politiky na meniace sa požiadavky trhu, ako reakcia na dopyt zo strany kľúčových odberateľov.

3. Zvýšenie podielu tržieb z predaja vlastných výrobkov na celkových tržbách spoločnosti, podpora horizontálnych politik štrukturálnej pomoci.

Odkaz na poskytovateľa pomoci: www.economy.gov.sk.

Projekt je finančne podporený zo zdrojov EURÓPSKEJ ÚNIE, fond: ERDF

Vyberajte: Úvod | Predaj materiálu | Služby pre zákazníkov | Kontakty | Na stiahnutie | E-shop s nábytkom