Prijímateľ: KRON SK, s.r.o.

Sídlo: Dolné Suroviny 996/1, Senica 905 01

IČO: 36 256 561

Názov realizovaného projektu:

Rekonštrukcia výrobno-skladového areálu spoločnosti K R O N SK, s.r.o.

Dátum začatia realizácie aktivit projektu: 16. 4. 2015

Termín ukončenia realizácie aktivít projektu: 31. 7. 2015

Výška nenávratného finančného príspevku: 1 074 751,95 EUR

Miesto realizácie projektu: Dolné Suroviny 996/1, 905 01 Senica

Krátky opis projektu: Realizáciou projektu došlo k zníženiu spotreby tepla v areáli spoločnosti a zabezpečeniu dostatočného vykurovania výrobných priestorov.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

1. Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodovej konštrukcie objektov

2. Rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacej sústavy sa dosiahlo zníženie emisií CO2 a úspora energií

3. Vytvorenie nového pracovného miesta v spoločnosti K R O N SK, s.r.o.

Odkaz na poskytovateľa pomoci: www.mhsr.sk.

Projekt je finančne podporený zo zdrojov EURÓPSKEJ ÚNIE, fond: ERDF

Vyberajte: Úvod | Predaj materiálu | Služby pre zákazníkov | Kontakty | Na stiahnutie | E-shop s nábytkom