Prijímateľ: KRON SK, s.r.o.

Sídlo: Dolné Suroviny 996/1, Senica 905 01

IČO: 36 256 561

Názov realizovaného projektu:

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti K R O N SK, s.r.o.

Dátum začatia realizácie aktivit projektu: 07.04.2015

Termín ukončenia realizácie aktivít projektu: 31.08.2015

Výška nenávratného finančného príspevku: 199 800,00 EUR

Miesto realizácie projektu: Dolné Suroviny 996/1, Senica 905 01

Krátky opis projektu: Realizáciou projektu došlo k posilneniu konkurencieschopnosti podniku nákupom inovatívnej technológie s cieľom rozšírenia produktového portfólia ako stabilizačného faktora v prostredí trhového hospodárstva.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

1. Zvýšenie efektívnosti výrobného procesu s dôrazom na ochranu životného prostredia

2. Zvýšenie kvality a rozšírenie portfólia produktov spoločnosti K R O N SK, s.r.o.

3. Podpora zamestnanosti, vytvorením 2 pracovných miest

4. zvýšenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vyrábanej produkcie,

5. zníženie materiálovej náročnosti,

6. zvýšenie pridanej hodnoty a rentability produkcie

7. eliminácia negatívnych vplyvov vznikajúcich pri výrobnom procese.

Odkaz na poskytovateľa pomoci: www.mhsr.sk.

Projekt je finančne podporený zo zdrojov EURÓPSKEJ ÚNIE, fond: ERDF

Vyberajte: Úvod | Predaj materiálu | Služby pre zákazníkov | Kontakty | Na stiahnutie | E-shop s nábytkom